Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει την ευθύνη για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος. Πολιτικές και διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί, μεταξύ άλλων, για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων και για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Τέτοιες πολιτικές και διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί βάσει της έκτασης και της πολυπλοκότητας των εργασιών του Συγκροτήματος και στοχεύουν στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση, στον περιορισμό και στην παρακολούθηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του Συγκροτήματος, προβαίνει σε ετήσια εξέταση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καλύπτοντας όλους τους σημαντικούς μηχανισμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και λειτουργικών μηχανισμών ελέγχου και μηχανισμού ελέγχου συμμόρφωσης, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι Επιτροπές  Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήματος είχαν υπό θεώρηση την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αναφέρονταν σε τακτική βάση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τις θεωρήσεις τους, οι Επιτροπές  Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήματος λαμβάνουν τακτικές αξιολογήσεις του επιχειρησιακού και λειτουργικού κινδύνου, τακτικές εκθέσεις από το Διευθυντή Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Συγκροτήματος και το Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Συγκροτήματος, εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και κανονιστικών εκθέσεων. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει επιβεβαίωση σε ετήσια βάση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο Συγκροτήματος ως προς την αποτελεσματικότητα της συμμόρφωσης, της διαχείρισης κινδύνων και των πολιτικών, διαδικασιών και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της ασφάλειας πληροφοριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Συγκροτήματος, λαμβάνει επιβεβαίωση ότι η Εκτελεστική Διεύθυνση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση όλων των αδυναμιών που εντοπίζονται μέσω της λειτουργίας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. 

 

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000