Εσωτερικός Έλεγχος

Η Τράπεζα διατηρεί ανεξάρτητη Διεύθυνση Εσωτερικού ελέγχου, μέσω της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ανώτερα διευθυντικά στελέχη και οι μέτοχοι μπορούν να εφοδιάζονται με εύλογη βεβαιότητα ότι οι βασικοί οργανωτικοί και διαδικαστικοί έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί, κατάλληλοι, και τηρούνται. Ο ρόλος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Συγκροτήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ετήσιου προγράμματος εσωτερικού ελέγχου που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου το οποίο καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών της Τράπεζας καθώς και θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
  • Υποβολή στην Επιτροπή Ελέγχου ετήσιας έκθεσης για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες και την απόδοση σε σχέση με τα πλάνα και τις στρατηγικές ελέγχου, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή συμπεριλαμβανομένης τυχόν σημαντικής έκθεσης σε κινδύνους, θέματα ελέγχου και ζητήματα που μπορεί να χρειάζονται ή απαιτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανώτερα διευθυντικά στελέχη
  • Διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και του πλαισίου ΤΠ, διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης όλων των μονάδων της Τράπεζας καθώς και θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων
  • Παρακολούθηση της ανάλυσης των αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου που διαπιστώνονται κατά την εξέταση με απώτερο στόχο το μετριασμό των κινδύνων και την ενίσχυση του περιβάλλοντος ελέγχου
  • Εξέταση και ανάλυση της οργανωτικής δομής, των ελέγχων και των ισορροπιών, των μεθόδων λειτουργίας και της χρήσης των ανθρώπινων και υλικών πόρων ώστε να εντοπιστούν ελαττώματα στην πρόληψη απάτης ή παρατυπιών
  • Βεβαίωση ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων του ελέγχου είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική άσκηση του εσωτερικού ελέγχου.
Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000