Συμμόρφωση

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης Συγκροτήματος  (ΔΚΣΣ) παρέχει ανεξάρτητη εποπτεία της διαχείρισης της συμμόρφωσης της Τράπεζας με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τους εσωτερικούς κανόνες σχετικούς με τις δραστηριότητες της Τράπεζας στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Ο ρόλος της ΔΚΣΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Την επίβλεψη, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τους υπάρχοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς μέσω της εφαρμογής του συστήματος και προγράμματος συμμόρφωσης της Τράπεζας  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και άλλες ρυθμιστικές αρχές, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον εντοπισμό και τον έλεγχο των κινδύνων συμμόρφωσης, τις υποχρεώσεις προληπτικής αναφοράς καθώς και την κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα συμμόρφωσης
  • Την παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των νέων ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων στις υπάρχουσες ρυθμιστικές εκδόσεις και  την άμεση διάδοση τους στις μονάδες εφαρμογής για την πληροφόρηση και τη δράση τους
  • Την αίτηση για εκδόσεις πολιτικών ή αναθεωρήσεις πολιτικών που να  διασφαλίζουν ότι οι νέοι κανονισμοί γίνονται μέρος των πολιτικών και διαδικασιών της Τράπεζας
  • Την παροχή καθοδήγησης, ενημέρωσης και κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με τις σημαντικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • Την αναφορά στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με σημαντικά θέματα συμμόρφωσης.
  • Την επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές καθώς και εμφανίσεις ενώπιον των οργάνων τους μετά από κλήτευση για να διευκρινιστούν θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο συμμόρφωσης
  • Ετησίως τη σύνταξη έκθεσης προς την ΚΤΚ σχετικά με τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας.
Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000