Γενική Διεύθυνση

Η Γενική Διεύθυνσης της Τράπεζας αποτελείται από το Δειυθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών καθώς και 13 άλλους Διευθυντές Διεύθυνσης ως ακολούθως:

Διευθύνων Σύμβουλος: John Patrick Hourican

Αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης  Λειτουργικών Εργασιών: Χριστόδουλος Πατσαλίδης

 

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων: Μιχάλης Αθανασίου

Διευθύνοντας Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου & Channel Islands: Nick Fahy

Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου: Γιώργος Ζορνάς

Διεύθυντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης: Ελίζα Λειβαδιώτου

Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού: Σόλωνας Μάτσιας

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων &  Απομόχλευσης Διεθνών Δραστηριοτήτων: Άννα Σωφρονίου

Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων: Πανίκος Νικολάου

Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων: Μιχάλης Περσιάνης

Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών: Λούης Ποχάνης

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Χάρης Πουαγκαρέ

Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης: Μάριος Σκανδάλης

Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών: Nicolas Scott Smith

Εκτελεστικός Πρόεδρος Ασφαλιστικών Εταιρειών: Άριστος Στυλιανού

 

Τα μέλη της Γενικής Διεύθυνσης της Τράπεζας συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή ή/και στην Επιτροπή Λειτουργικών Εργασιών όπως περιγράφεται πιο κάτω:

 

 

 

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Επιτροπή συνεδριάζει μηνιαία και αποτελείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο (Πρόεδρο της Επιτροπής) και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι επίσης εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, τη Διεύθυντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,  το Διευθυντή Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το Διευθυντή Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων, το Διευθυντή Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Κεφαλαίων και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Ασφαλιστικών Εταιρειών, το Διευθύνοντα Σύμβουλο Ηνωμένου Βασιλείου & Channel Islands, το Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων &  Απομόχελυσης Διεθνών Δραστηριοτήτων και το Διευθυντή Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών.

 

Επιτροπή Λειτουργικών Εργασιών

Η Επιτροπή συνεδριάζει μηνιαία και αποτελείται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών (Πρόεδρο της Επιτροπής), το Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, το Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Διευθυντή Διεύθυνσης Συμμόρφωσης και το Διευθυντή Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων.  Άλλοι επικεφαλής διαφόρων λειτουργικών εργασιών της Τράπεζας καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000