Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος / Πολιτική Πολυμορφίας στο ΔΣ του Συγκροτήματος
Πολιτική Πολυμορφίας στο ΔΣ του Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναγνωρίζει τα οφέλη και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός επαρκώς διαφοροποιημένου Συμβούλιου, το οποίο θα περιλαμβάνει και θα κάνει καλή χρήση των διαφορών στις δεξιότητες, τις εμπειρίες, το υπόβαθρο, τη φυλή, την ηλικία, το φύλο και άλλες διακρίσεις μεταξύ των Συμβούλων. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της βέλτιστης σύνθεσης για μία αποτελεσματική σύνθεση Συμβούλιου. Όλοι οι διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να γίνονται κυρίως με βάση την αξία, τις δεξιότητες, την ηθική και την εμπειρία και ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, την εθνικότητα, την αναπηρία, την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, το γενετήσιο προσανατολισμό, πολιτικές πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο αθέμιτο κριτήριο. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του εγχειρίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου παρ. 23).

Μετά την έκδοση της Πολιτικής Πολυμορφίας του Συγκροτήματος το Μάιο 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο που εισηγήθηκε η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης για ελάχιστη συμμετοχή γυναικών στο ΔΣ κατά 40% από το έτος 2020.  Το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο του 2016 και είναι ήδη σε έξέλιξη, περιγράφει τις ενδιάμεσες δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000