Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος / Πολιτική Συγκροτήματος για Υποψηφιότητες ΔΣ
Πολιτική Συγκροτήματος για Υποψηφιότητες ΔΣ

Η Πολιτική Συγκροτήματος για Υποψηφιότητες ΔΣ περιγράφει α) τη διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου για τον εντοπισμό των υποψηφίων Συμβούλων β) τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συστήσουν υποψηφίους Συμβούλους και γ) τα ελάχιστα προσόντα Σύμβουλου

Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης αξιολογεί κατάλληλους υποψηφίους εντοπίζοντας άτομα που είναι κατάλληλα να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποψήφιους για εκλογή ως Σύμβουλοι. Κατά την εξέταση των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το κατά πόσον ο υποψήφιος διαθέτει τις δεξιότητες, την εμπειρία και το υπόβαθρο που προσθέτει και συμπληρώνει το εύρος των δεξιοτήτων, την εμπειρία και το υπόβαθρο των υφισταμένων Συμβούλων. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του εγχειρίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου παρ. 4).

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000