Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος / Πολιτική Αξιολόγησης Ικανότητας και Καταλληλότητας
Πολιτική Αξιολόγησης Ικανότητας και Καταλληλότητας

Η Πολιτική καταγράφει  τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την αξιολόγηση της ικανότητας και της εντιμότητας των προσώπων που κατέχουν, ή οι οποίοι διορίζονται ή εκλέγονται σε μια αξιολογούμενη θέση. Ευθυγραμμίζεται  με τις επαγγελματικές αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Συγκροτήματος και τον κώδικα δεοντολογίας του. Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής δομής του Συγκροτήματος εξυπηρετεί τον σκοπό της παροχής συνετής διαχείρισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης του κινδύνου του Συγκροτήματος.

Σε συντομία οι αρμοδιότητες της Τράπεζας σε σχέση με το παραπάνω νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι οι εξής:

  • Να κάνει την αρχική και συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των αξιολογημένων προσώπων
  • Να εξασφαλίζει ότι τα αξιολογούμενα πρόσωπα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση για την εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους
  • Να εξασφαλίζει ότι τα αξιολογούμενα πρόσωπα ενεργούν με ειλικρίνεια, αξιοπιστία και ακεραιότητα, χαρακτηριστικά που προάγουν την κουλτούρα συμμόρφωσης σε έναν οργανισμό
  • Να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή ΔΕΔ υιοθετεί τις αναγκαίες εσωτερικές πολιτικές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των αξιολογημένων προσώπων.

Η πολιτική καθορίζει επίσης τα κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσώπων τα οποία έχουν συγκεκριμένες και σημαντικές θέσεις εντός του Συγκροτήματος και την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να υιοθετηθεί και εφαρμοστεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πρόσωπα που εμπλέκονται είναι κατάλληλα για τη θέση που τυχόν κατέχουν σε συνεχή βάση.

Η απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και ικανότητες του κάθε ατόμου, καθώς και οι γενικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παράγοντες που μπορεί να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνονται ενημερωμένες και επαγγελματικές αποφάσεις για την κατεύθυνση της Τράπεζας, την εποπτεία της διαχείρισης κινδύνων και του κανονιστικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του Διοικητικού εγχειρίδιο παρ.17)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000