Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος / Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Συγκροτήματος
Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Συγκροτήματος

Κύριος στόχος της πολιτικής του Συγκροτήματος είναι να καθοριστούν οι γενικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Συγκρότημα καθορίζει υλοποιεί και διατηρεί αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες  σύγκρουσης συμφερόντων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων (COI) και τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Όλοι οι εταίροι της Τράπεζας και ιδιαίτερα οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, η Διεύθυνση και όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν προσωπική ευθύνη να αποκαλύψουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και να απέχουν (ή να λάβουν σχετικά μέτρα) από συναλλαγή που μπορεί να ενέχει σύγκρουση συμφερόντων. Η ευθύνη αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλες τις συμβάσεις εργασίας, σε συμφωνίες με διάφορους εταίρους, πάροχους υπηρεσιών, προμηθευτές κλπ (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του εγχειρίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου παρ. 15)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000