Καλωσορίσατε / Εταιρική Διακυβέρνηση / Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος / Πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης Συγκροτήματος
Πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης Συγκροτήματος

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση σε όλο το Συγκρότημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Συγκροτήματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής, η οποία λειτουργεί ως οδηγός για αρχές, δράσεις και υπεύθυνη συμπεριφορά. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το Συγκρότημα, στις θυγατρικές του και στις συνδεδεμένες εταιρείες.

Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με το καταστατικό της Τράπεζας, τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, το Εγχειρίδιο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους όρους αναφοράς των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν το πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του Διοικητικού εγχειρίδιο παρ.16)

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000