Πολιτική Εμπιστευτικής/Ανώνυμης Αναφοράς

Η Τράπεζα Κύπρου καλλιεργεί κουλτούρα διαφάνειας και ηθικής συμμόρφωσης που προωθεί την υπευθυνότητα και αποθαρρύνει οποιαδήποτε μορφή απάτης και αντικανονικής συμπεριφοράς. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει εφαρμόσει   τη διαδικασία εμπιστευτικής / ανώνυμης αναφοράς που προσφέρει εμπιστευτικούς και ασφαλείς τρόπους στο προσωπικό για να αναφέρει και να εγείρει ανησυχίες για πρακτικές ή συμπεριφορές που είναι αντίθετες με τις αξίες και τις αρχές μας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος  John Hourican στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας εμπιστευτικής / ανώνυμης αναφοράς αναφέρει σε μήνυμα του προς το προσωπικό τα ακόλουθα:

“….η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικές αρχές για την επιτυχία του Συγκροτήματος.  Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση της Τράπεζας ενθαρρύνει την αποκάλυψη τέτοιων ανησυχιών ή γεγονότων μέσω της γραμμής ανώνυμης / εμπιστευτικής αναφοράς στις περιπτώσεις όπου δεν νιώθετε άνετα ή ασφαλείς να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη κανάλια και διαδικασίες.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνουν ανεκτά οποιαδήποτε αντίποινα, παρενοχλήσεις ή εκφοβισμοί προς τα άτομα που προέβηκαν σε αναφορές καλή τη πίστη.

…Στηριζόμαστε σε όλους εσάς για να διασφαλίσετε τις ηθικές μας αξίες και η Τράπεζα να διεξάγει τις εργασίες της με ειλικρίνεια, ακεραιτότητα και επαγγελματισμό. Γι’ αυτό μιλήστε …..”

Συγκεκριμένα, οι αρχές της πολιτικής συμπεριλαμβάνουν: 

  • Ανησυχίες που εγείρονται καλή τη πίστη, για αντικανονική ή απρεπή συμπεριφορά και πράξη, αναφέρονται εμπιστευτικά ή ανώνυμα χωρίς φόβο αντιποίνων, διακρίσεων, δυσμένειας ή απόλυσης.
  • Καλλιεργείται κλίμα υπευθυνότητας σε σχέση με τους πόρους του Συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού καθώς και των ενδιαφερομένων.
  • Υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες για τέτοιου είδους αναφορές. Τα άτομα που επιθυμούν να προβούν σε αναφορά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανώνυμη γραμμή αν θεωρήσουν ότι τα άλλα κύρια κανάλια αναφοράς δεν είναι κατάλληλα.
  • Η διαχείριση των αναφορών είναι έγκαιρη, συνεπής και επαγγελματική.
  • Τα υπό αναφορά περιστατικά θα εξετάζονται με τον κατάλληλο τρόπο και η Τράπεζα θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα .
Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000