Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

Ελεγμένα Έτους 2013 - Δημοσιεύτηκαν 27 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Αρχείο)

Παρουσίαση Ελεγμένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Αγγλικό Αρχείο)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 (Αρχείο)

Στοιχεία και πληροφορίες από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013 -Ν.2190/1920 άρθρο 50(δ) (Αρχείο)

Προκαταρτικά Έτους 2013 - Δημοσιεύτηκαν 28 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση Προκαταρτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Αρχείο)

Παρουσίαση Προκαταρτικών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (Αγγλικό Αρχείο)

Α' Εννιάμηνο 2013 - Δημοσιεύτηκαν 18 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Αγγλικό Αρχείο)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Αρχείο)

Α' Εξάμηνο 2013 - Δημοσιεύτηκαν 26 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 (Αρχείο)

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 (Αγγλικό Αρχείο)

Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 (Αρχείο)

Α' Τρίμηνο 2013

Δεν υπάρχουν

Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000