Μετοχική δομή

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανέρχεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε €892.294.453,30 διαιρούμενο σε 8.922. 944.533 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Οι πιο κάτω μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει ή υπερβαίνει το 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:

  • Cyprus Popular Bank Public Co Ltd με ποσοστό 9,6%
  • Lamesa Holding S.A. (συνδεδεμένη με την Renova Group), με  ποσοστό 9,9%  (Άμεσο 3,5%, Έμμεσο 6,4%)
  • TD Asset Management, με ποσοστό 5,2%
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5,0%.
Current Share Price
  |  
Copyright © Τράπεζα Κύπρου | Επικοινωνία 800 00 800 / (+357) 2212 8000