ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,340 0,060
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,340 0,080
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Απόδοση σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους (Κύριους Δείκτες Απόδοσης)

Σημαντική πρόοδος στους Κύριους Δείκτες Απόδοσης με σαφή στρατηγική για την επίτευξη όλων των μεσοπρόθεσμων στόχων

 Category

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συγκροτήματος

    2013   

   2014   

2015

Σεπτ 2016

Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

Ποιότητα Δανειακού  αρτοφυλακίου

Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών

49%

53%

50%

43%

<30%

 

Ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις

38%

41%

48%

54%

>50%
(Επιτεύχθηκε)

 

Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk) (ετησιοποιημένη βάση)

4,0%

3,6%

4,3%

1,6%

<1%

Χρηματοδότηση

ELA % περιουσιακών στοιχείων, € δις

31%

€9,6δις

28%

€7,4δις

 16%

€3,8δις

 6%

€1,3δις

Πλήρης αποπληρωμή (Επιτεύχθηκε)

 

Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις

145%

141%

 121% 102% 

100%-120%

(Επιτεύχθηκε)

Κεφάλαιο

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις)

10,4%

14,0%

14,0%   14,6%

>15%

Αποδοτικότητα

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

3,5%

3,9%

3,8%  3,5% 

~3.00%

 

Δικαιώματα και προμήθειες / Σύνολο εσόδων

15%

14%

15%  16% 

>20%

 

Δείκτης κόστος προς έσοδα

43%

36%

 40% 42% 

40%-45%

(Επιτεύχθηκε)

Ισολογισμός

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

€30,3δις

€26,8δις

€23,2δις  €22,4δις 

>€25bn