ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,810 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,800 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και την τήρηση βέλτιστων πρακτικών για την Eταιρική Διακυβέρνηση.

Οι υγιείς πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι σημαντικές για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εμπλεκομένων μερών και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ηγεσία στο Συγκρότημα εντός ενός πλαισίου συνετών και αποτελεσματικών ελέγχων που να καθιστά δυνατή την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τις αξίες και τα πρότυπα του Συγκροτήματος και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του προς τους μετόχους του και άλλους εταίρους είναι κατανοητές και εκπληρώνονται.

Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται  για υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι βασικές αξίες Εταιρικής Διακυβέρνησης που η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει είναι οι εξής:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 50% ανεξάρτητα μέλη, άλλα μη-εκτελεστικά μέλη και τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να είναι επαρκώς πολυμορφικό ως προς την ηλικία, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και άλλες διακρίσεις
 • Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη  η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε ετήσια βάση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων πληροφόρησης.
 • Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη μέλη -  η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητα - και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας.
 • Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με την Εταιρική Διακυβέρνηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και επάρκεια της πολιτικής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Η πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και παρέχει διαφάνεια στην Εαιρική Διακυβέρνηση σε όλο το Συγκρότημα.
 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του προσωπικού διέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού.
 • Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα συμμόρφωσης, ώστε να επιτευχθεί μια μόνιμη, έγκαιρη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και το Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές, τους μετόχους και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
 • Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος ενεργεί ως σημείο επαφής για τους μετόχους και άλλους εταίρους για ανησυχίες που δεν έχουν επιλυθεί, ή που δεν θα ήταν σκόπιμο να περάσουν μέσω των συνήθων διαύλων του Προέδρου ή ανώτερων διευθυντικών στελεχών
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει πολιτική (Χειραγώγηση της Αγοράς) για τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου από πρόσωπα που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το Συγκρότημα αναρτά την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

 

Καταστατικό

 

Γραμματέας Κάτια Σάντη

Λειτουργός Συμμόρφωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάριος Σκανδάλης

Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης και Πολυβίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Chartered Accountants

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης
Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος
Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 122100, Τέλεφαξ: 22 378111