ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 10:48
LSE(BOCH) 2,390 0,000
Τελ. Ενημέρωση 08:48

Μετοχική δομή

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανέρχεται από τις 19 Ιανουαρίου 2017 σε €44.619.993,30 διαιρούμενο σε 446.199.933 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Οι πιο κάτω μέτοχοι κατέχουν ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που φτάνει ή υπερβαίνει το 3% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας*:

 

 

  • Lamesa Investments Limited (συνδεδεμένη με την Renova Group), με  ποσοστό 9.27%
  • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»), με ποσοστό 5.02%
  • TD Asset Management, με ποσοστό 4.97%
  • Cyprus Popular Bank Public Co Ltd με ποσοστό 4.81%
  • Senvest Management LLC, με ποσοστό 3.67%
  • Osome Investments Limited, με ποσοστό 3.32%
  • Eaton Vance, με ποσοστό 3.22%

 

*Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης των μετόχων για την εφαρμογή των Κανόνων και Κανονισμών Διαφάνειας της Ιρλανδίας