ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,230 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,170 -0,090
Τελ. Ενημέρωση 19:10

Πολιτικές Διακυβέρνησης Συγκροτήματος

Πολιτική Εμπιστευτικής/Ανώνυμης Αναφοράς

Η Τράπεζα Κύπρου καλλιεργεί κουλτούρα διαφάνειας και ηθικής συμμόρφωσης που προωθεί την υπευθυνότητα και αποθαρρύνει οποιαδήποτε μορφή απάτης και αντικανονικής συμπεριφοράς. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει εφαρμόσει   τη διαδικασία εμπιστευτικής / ανώνυμης αναφοράς που προσφέρει εμπιστευτικούς και ασφαλείς τρόπους στο προσωπικό για να αναφέρει και να εγείρει ανησυχίες για πρακτικές ή συμπεριφορές που είναι αντίθετες με τις αξίες και τις αρχές μας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος  John Hourican στο πλαίσιο προώθησης της διαδικασίας εμπιστευτικής / ανώνυμης αναφοράς αναφέρει σε μήνυμά του  στο προσωπικό τα ακόλουθα:

"….η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν βασικές αρχές για την επιτυχία του Συγκροτήματος.  Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση της Τράπεζας ενθαρρύνει την αποκάλυψη τέτοιων ανησυχιών ή γεγονότων μέσω της γραμμής ανώνυμης / εμπιστευτικής αναφοράς στις περιπτώσεις όπου δεν νιώθετε άνετα ή ασφαλείς να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη κανάλια και διαδικασίες.

…Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα γίνουν ανεκτά οποιαδήποτε αντίποινα, παρενοχλήσεις ή εκφοβισμοί προς τα άτομα που προέβηκαν σε αναφορές καλή τη πίστη.

…Στηριζόμαστε σε όλους εσάς για να διασφαλίσετε τις ηθικές μας αξίες και η Τράπεζα να διεξάγει τις εργασίες της με ειλικρίνεια, ακεραιτότητα και επαγγελματισμό. Γι’ αυτό μιλήστε …..”

Συγκεκριμένα, οι αρχές της πολιτικής συμπεριλαμβάνουν: 

  • Ανησυχίες που εγείρονται καλή τη πίστη, για αντικανονική ή απρεπή συμπεριφορά και πράξη, αναφέρονται εμπιστευτικά ή ανώνυμα χωρίς φόβο αντιποίνων, διακρίσεων, δυσμένειας ή απόλυσης.
  • Καλλιεργείται κλίμα υπευθυνότητας σε σχέση με τους πόρους του Συγκροτήματος.
  • Υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες για τέτοιου είδους αναφορές.
  • Η διαχείριση των αναφορών είναι έγκαιρη, συνεπής και επαγγελματική.
  • Τα υπό αναφορά περιστατικά θα εξετάζονται με τον κατάλληλο τρόπο και η Τράπεζα θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα .

 

Πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης Συγκροτήματος

Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τη διαφάνεια στην Eταιρική Διακυβέρνηση σε όλο το Συγκρότημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Συγκροτήματος πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας πολιτικής, η οποία λειτουργεί ως οδηγός για αρχές, δράσεις και υπεύθυνη συμπεριφορά. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το Συγκρότημα, στις θυγατρικές του και στις συνδεδεμένες εταιρείες.

Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με το καταστατικό της Τράπεζας, τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας, το Εγχειρίδιο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους όρους αναφοράς των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν το πλαίσιο Διακυβέρνησης της Τράπεζας. (Η πλήρης πολιτική αποτελεί μέρος του Διοικητικού εγχειρίδιο παρ.16)

 

Πολιτική Αξιολόγησης Ικανότητας και Καταλληλότητας

Η πολιτική καταγράφει  τη στρατηγική του Συγκροτήματος για την αξιολόγηση της ικανότητας και της εντιμότητας των προσώπων που κατέχουν, ή διορίζονται ή εκλέγονται σε μια αξιολογούμενη θέση. Ευθυγραμμίζεται  με τις επαγγελματικές αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Συγκροτήματος και τον Κώδικα Δεοντολογίας του.

Σε συντομία οι αρμοδιότητες της Τράπεζας σε σχέση με το πιο πάνω νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι οι εξής:

  • Να κάνει την αρχική και συνεχή αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των αξιολογημένων προσώπων
  • Να εξασφαλίζει ότι τα αξιολογούμενα πρόσωπα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Να εξασφαλίζει ότι τα αξιολογούμενα πρόσωπα ενεργούν με ειλικρίνεια, αξιοπιστία και ακεραιότητα.
  • Να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή ΔΕΔ υιοθετεί τις αναγκαίες εσωτερικές πολιτικές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της εντιμότητας των αξιολογημένων προσώπων.

Πολιτική Πολυμορφίας στο Δ.Σ. του Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναγνωρίζει τα οφέλη και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός επαρκώς διαφοροποιημένου Συμβουλίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και θα κάνει καλή χρήση των διαφορών στις δεξιότητες, τις εμπειρίες, το υπόβαθρο, τη φυλή, την ηλικία, το φύλο και άλλες διακρίσεις μεταξύ των Συμβούλων. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της βέλτιστης σύνθεσης για μία αποτελεσματική σύνθεση Συμβουλίου.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων Συγκροτήματος

Κύριος στόχος της πολιτικής του Συγκροτήματος είναι να καθοριστούν οι γενικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Συγκρότημα καθορίζει υλοποιεί και διατηρεί αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες  σύγκρουσης συμφερόντων για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων (COI) και τη συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Όλοι οι εταίροι της Τράπεζας και ιδιαίτερα οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, η Διεύθυνση και όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν προσωπική ευθύνη να αποκαλύψουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και να απέχουν (ή να λάβουν σχετικά μέτρα) από συναλλαγή που μπορεί να ενέχει σύγκρουση συμφερόντων.

 

Πολιτική Συγκροτήματος για υποψηφιότητες Δ.Σ.

Η πολιτική του Συγκροτήματος για υποψηφιότητες στο Δ.Σ. περιγράφει α) τη διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου για τον εντοπισμό των υποψηφίων Συμβούλων β) τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συστήσουν υποψηφίους Συμβούλους και γ) τα ελάχιστα προσόντα Σύμβουλου

Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης αξιολογεί κατάλληλους υποψηφίους εντοπίζοντας άτομα που είναι κατάλληλα να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποψήφιους για εκλογή ως Σύμβουλοι.

 

Πολιτική Συγκροτήματος κατά της Δωροδοκίας

Το Συγκρότημα εκτιμά τη φήμη του για ηθική συμπεριφορά, οικονομική ακεραιότητα και αξιοπιστία. Αναγνωρίζει ότι πέρα ​​και πάνω από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, κάθε συμμετοχή σε δωροδοκία αντανακλά επίσης αρνητικά στην εικόνα και τη φήμη του.

Το Συγκρότημα δεσμεύεται να απαγορεύει την προσφορά, υπόσχεση, απόδοση,  αποδοχή ή την προσέλκυση ενός πλεονεκτήματος (χρηματικό ή μη) ως κίνητρο για ενέργειες οι οποίες είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση της εμπιστοσύνης ή για την εκτέλεση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων κατά τρόπο καταχρηστικό ή για να ανταμείψει πρόσωπα για την ορθή άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.