ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,348 0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:11
LSE(BOCH) 1,360 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 18:35

Απόδοση σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους (Κύριους Δείκτες Απόδοσης)

Σημαντική πρόοδος στους Κύριους Δείκτες Απόδοσης με σαφή στρατηγική για την επίτευξη όλων των μεσοπρόθεσμων στόχων

 Κατηγορία

Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συγκροτήματος******

   2014   

2015

2016

2017

A'Τρίμηνο 2018*****

Τρέχοντες Μεσοπρόθεσμοι στόχοι*****

 Ποιότητα Δανειακού  Χαρτοφυλακίου

Δείκτης ΜΕΔ

63%

62%

55%

47%

45%

<25%

 

Ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις

34%

39%

41%

48%

51%

>50%

 

Χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk)*

3.6%

4.3%

1.7%

4.0%*

1.2%

<1.0%

Κεφάλαιο

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)  14.0% 14.0%  14.5%  12.7% 12.0% >13%**

 

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας

14.2%

14.1%   14.6% 14.2% 13.5%

>15%**

Κερδοφορία

Σύνολο Εσόδων

 

   €963εκατ. €907εκατ. €231εκατ.

Το σύνολο των εσόδων να αυξάνεται ταχύτερα από τα έξοδα****

 

Δείκτης κόστος προς έσοδα

37%

40% 41% 47% 46%

 

Καθαρά δικαιώματα και προμήθειες / Σύνολο εσόδων

13%

15%  17%***  20% 18%

>20%

Ισολογισμός

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

€26.8δις

€23.3δις  €22.2δις  €23.6δις €23.4δις

>€25bn

 

* Ποσό ύψους περίπου €500 εκατ. που αντικατοπτρίζει τη μη-επαναλαμβανόμενη χρέωση από τις τροποποιήσεις στις παραδοχές των προβλέψεων περιλαμβάνεται στη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων (cost of risk), αλλά δεν έχει ετησιοποιηθεί.

**Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 με μεταβατικές διατάξεις (2018 – 5%, 2019 – 15%, 2020 – 30%, 2021 – 50% και 2022 – 75%). Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την υιοθέτηση των αλλαγών, οι οποίες θα ευθυγραμμίσουν τον ορισμό της αθέτησης πιστούχου με βάση το CRR με τον ορισμό των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).

*** Τα καθαρά δικαιώματα και προμήθειες ως προς το σύνολο των εσόδων για το Δεκέμβριο 2016 δεν περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους περίπου €7 εκατ.

**** Μη περιλαμβανομένου της ειδικής εισφοράς επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και της συνεισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ).

*****Tο Συγκρότημα συνεχίζει να διερευνά ενεργά εναλλακτικές λύσεις για την επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), μέσω διαρθρωτικών λύσεων για επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, πιθανόν στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός ή περισσότερων συναλλαγών. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το α΄ τρίμηνο 2018, οι στόχοι και η καθοδήγηση, δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική επίδραση από τις προαναφερθείσες λύσεις υπό διερεύνηση. Τα οικονομικά αποτελέσματα για τα επόμενα τρίμηνα πιθανόν να επηρεαστούν, όσο οι συναλλαγές, καθώς και οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις τους, οριστικοποιούνται.

******Οι στόχοι για τους δείκτες Καθαρού Επιτοκιακού Περιθωρίου και Δανείων προς Καταθέσεις έχουν καταργηθεί. Ένας νέος στόχος για το Συνολικό Εισόδημα έχει συμπεριληφθεί στις βασικές μετρήσεις λαμβάνοντας υπόψη την εστίαση του Συγκροτήματος στα συνολικά έσοδα και τη μετατόπιση των εσόδων σε άλλες γραμμές της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις έχει καταργηθεί, καθώς δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικός μετά τις προσπάθειες του Συγκροτήματος να συμμορφωθεί με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) περιλαμβανομένου και της Πρόσθετης Απαίτησης Ρευστότητας.

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.