Η Ιστορία μας

H Tράπεζα Κύπρου έχει μακρά και περήφανη ιστορία στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της από το 1899. Ένα ολοκληρωμένο χρονολόγιο μπορείτε να δείτε εδώ.

1899 -1955

1899
Ίδρυση και λειτουργία του Ταμιευτηρίου «Η Λευκωσία».

1912 
Μετονομασία του Ταμιευτηρίου σε «Τράπεζα Κύπρου» και αναγνώρισή της ως ανώνυμη εταιρεία.

1940 - 1942
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στην Τράπεζα και τις επιχειρήσεις.

1943 
Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα άλλων πόλεων και εξάπλωση στην Κύπρο.

Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νομίσματος με την επιγραφή «Κοινό Κυπρίων» ως εμβλήματός της.

1944
Ίδρυση της Κτηματικής Τράπεζας Κύπρου.

1955
Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο).

 

1960-1974

1964
Ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου.

1973 
Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος και ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) η οποία ανέλαβε τις μετοχές της και αυτές όλων των εξηρτημένων εταιρειών της.

1974
Στήριξη της κυπριακής οικονομίας και των πελατών της, με χορηγήσεις, αποσβέσεις υποχρεώσεων και δικαστικές αγωγές.

 

1980-1989

1980 
Εξαγορά της Chartered Bank στην Κύπρο.

1982 
Ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

1983 
Ένταξη της εταιρείας «Κέρμια» στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και Αυστραλία.

1984
 Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

 

1991-1999

1991 
Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Ίδρυση του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου.

 1992
 Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς στην Κύπρο.

1995 
Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική.

Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

1996 

Η πρώτη ελληνόφωνη υπεράκτια τράπεζα, Bank of Cyprus (Channel Islands), εγκαθιδρύθηκε στο Guernsey, στα Channel Islands.

Δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στον Κανάδα (Τορόντο).

1997
Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1998
Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρωσία (Μόσχα).

Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

1999 
Αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος, με την αντικατάσταση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) με μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.

Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρουμανία (Βουκουρέστι).

 

2000-2012

2000 
Εισαγωγή της μετοχής του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας και λειτουργία των πρώτων καταστημάτων της.

2004 
Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) με το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2007 
Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία και τη Ρωσία.

2008 
Έναρξη τραπεζικών υπηρεσιών στην Ουκρανία μέσω της εξαγοράς της AvtoZAZbank.

Eξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank στη Ρωσία.

2010 
Έναρξη διαδικασιών για ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο Ντουμπάι.

2011 
Πώληση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ.

2012  
Aίτηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη.

2013

 • Υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 24  Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουλίου μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 • Ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα.

 • Πώληση δανείων, ακινήτων και καταθέσεων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα.

 • Απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Λτδ.

 • Μεταφορά υποχρεώσεων ELA (€11.1 δις κατά την απορρόφηση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου).

 • Απόκτηση των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Ηνωμένου Βασιλείου.

 • Εκποίηση των καταθέσεων και δανείων του καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στη Ρουμανία.

2014

 • Εκποίηση του συνόλου των τραπεζικών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Ουκρανία.

 • Εκποίηση των επενδύσεων/μετοχών στη Banca Transilvania της Ρουμανίας.

 • Πώληση του δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολικά μεικτά έσοδα €1 δις και συμμετοχή ξένων στο κεφάλαιο του Συγκροτήματος.

 • Συμμετοχή ξένων/εταιρειών, τη μεγαλύτερη ενιαία επένδυση στην ιστορία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

2015

 • Εισαγωγή των μετοχών δημόσιας προσφοράς και έναρξη εκ νέου της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ. και στο ΧΑ.
 • Έξοδος με επιτυχία από τα περιοριστικά μέτρα (capital controls).

 • Πώληση της Uniastrum Bank Ρωσίας με την οποία ολοκληρώνεται η στρατηγική για απομόχλευση μέσω πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων και στροφή σε βασικές δραστηριότητες και κύριες αγορές.

2016

 •  Ανακοίνωση της πρόθεσης για εισαγωγή της μετοχής στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου
 • Συμφωνία για πώληση της Kermia Hotels Ltd.

2017

 •  Πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA.
 • Επιστροφή στις διεθνείς αγορές με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. (Tier 2)

 • Εισαγωγή των μετοχών της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company για διαπραγμάτευση στην Κύρια  Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

 • Συνεχής πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, με έντεκα διαδοχικά τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).

 • Βελτιωμένη θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας και πλήρης συμμόρφωση με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας.

2018

 • Συμφωνία για πώληση των θυγατρικών στην Αγγλία, Bank of Cyprus UK Limited και Bank of Cyprus Financial Services Limited στη Cynergy Capital Limited.
 • Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία €2.8 δις. Τα δάνεια έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία  (γνωστό ως «Project Helix) Χαρτοφυλακίου. 
2019

 • Εκλογή του κ. Ευστράτιου-Γεώργιου (Τάκη) Αράπογλου ως ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
 • Διορισμός του κ. Πανίκου Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος.
 • Aλλαγές στην οργανωτική δομή του Συγκροτήματος σε τρεις διαρθρωτικούς τομείς: διοικητικές και λειτουργικές δραστηριότητες, επιχειρηματικές  δραστηριότητες και δραστηριότητες απομόχλευσης.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού. 
 • Ολοκλήρωση πώλησης της επένδυσης στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd. 
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.