ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,600 -0,100
Τελ. Ενημέρωση 15:21
LSE(BOCH) 1,590 -0,080
Τελ. Ενημέρωση 13:22

Ορόσημα της Ιστορίας μας

H Tράπεζα Κύπρου έχει μακρά και περήφανη ιστορία για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της στην Κύπρο από το 1899, και στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1955. Ένα ολοκληρωμένο χρονολόγιο μπορεί να δείτε εδώ.

1899 -1955

1899
Ίδρυση και λειτουργία του "Ταμιευτηρίου η Λευκωσία".

1912 
Μετονομασία του Ταμιευτηρίου σε "Τράπεζα Κύπρου" και αναγνώρισή της ως ανώνυμη εταιρεία.

1940 - 1942

Ο πόλεμος δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στην Τράπεζα και τις επιχειρήσεις.

1943 
Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα άλλων πόλεων. Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νομίσματος με την επιγραφή "Κοινόν Κυπρίων" ως εμβλήματός της.

1944
Ίδρυση της Κτηματικής Τράπεζας Κύπρου.

1951 
Ίδρυση των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

1955
 Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο).

1960-1974

1960
Παραχώρηση πιστώσεων προς τους πελάτες για να μην στραφούν αλλού λόγω αύξησης του αριθμού των εμπορικών τραπεζών.

1964
Ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου.

1973 
Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος και ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) που ανέλαβε τις μετοχές της και όλων των εξηρτημένων εταιρειών της.

1974
Παροχή στήριξης προς την κυπριακή οικονομία και τους πελάτες της, με χορηγήσεις, αποσβέσεις υποχρεώσεων και δικαστικές αγωγές.

1980-1989

1980 
Εξαγορά της Chartered Bank στην Κύπρο.

1982 
Ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

1983 
Ένταξη της εταιρείας Κέρμια στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και Αυστραλία.

1984
 Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

1989 
Ίδρυση της ασφαλιστικής εταιρείας ζωής EuroLife.

1991-1999

1991 
Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. 

1992
 Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς, στην Κύπρο.

1993
Ίδρυση της ABC Factors, της πρώτης εταιρείας φάκτοριγκ στην Ελλάδα. Εξαγορά της Karmazi Properties & Investments και μετονομασία της σε Kermia Properties & Investments.

1995 
Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική και ίδρυση του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

1996 
Ίδρυση στο Guernsey, Channel Islands της πρώτης απ’ όλο τον ελληνικό χώρο υπεράκτιας τράπεζας Bank of Cyprus (Channel Islands) και ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στον Καναδά (Τορόντο).

1997
Ίδρυση στην Ελλάδα της εταιρείας Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1998
Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρωσία (Μόσχα), ίδρυση της Κύπρου ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα και λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

1999 
Αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος και αντικατάσταση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) με μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρουμανία (Βουκουρέστι) και έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Οίκαδε".

2000-2012

2000 
Εισαγωγή της μετοχής του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας και λειτουργία των πρώτων καταστημάτων της. Έναρξη παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (διαδίκτυο, τηλέφωνο, WAP).

2002 
Έναρξη εργασιών της Κύπρου Φάκτορς για την παροχή υπηρεσιών φάκτοριγκ στην Ελλάδα.

2004 
Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) με το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2005 
Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου και άνοιγμα 100ού καταστήματος στην Ελλάδα.

2006 
Έναρξη παροχής χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρουμανία, μέσω της Cyprus Leasing Romania.

2007 
Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία και τη Ρωσία.

2008 
Έναρξη τραπεζικών υπηρεσιών στην Ουκρανία μέσω της εξαγοράς της AvtoZAZbank. Eξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank στη Ρωσία και επέκταση των τραπεζικών εργασιών στον τομέα ιδιωτών στην τοπική αγορά.

2010 
Έναρξη διαδικασιών για ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο Ντουμπάι.

2011 
Πώληση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ.

2012  
Aίτηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη.

2013

 • Υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου – 30 Ιουλίου μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
 • Ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα.
 • Πλήρης αποχώρηση από τις εργασίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετικά διατάγματα.
 • Απορρόφηση του ενεργητικού της Λαϊκής Τράπεζας και "συγχώνευση".
 • Πώληση καταθέσεων και δανείων του υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου Ρουμανίας.
 • Μεταφορά υποχρεώσεων ELA (€11.1 δις κατά την απορρόφηση της CPB).
2014

 • Πώληση  των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ουκρανία.
 • Απομόχλευση από το εξωτερικό.
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολικά μεικτά έσοδα €1 δις και συμμετοχή ξένων στο κεφάλαιο του Συγκροτήματος.
 • Αλλαγή Δ.Σ. και Διεύθυνσης με σκοπό την ανάκαμψη του Συγκροτήματος και την εισαγωγή νέων εταιρικών προτύπων.
2015

 • Εισαγωγή των μετοχών δημόσιας προσφοράς και έναρξη εκ νέου της διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ. και στο ΧΑ.
 • Έξοδος από τα περιοριστικά μέτρα (capital contols) με επιτυχία.
 • Πώληση της Uniastrum Bank, Ρωσίας με την οποία ολοκληρώνεται η στρατηγική για απομόχλευση μέσω πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων και στροφή σε κύριες αγορές.
 • Καταγραφή κερδών για πρώτη φορά μετά την κρίση.
2016

 • Δημοσιοποίηση της πρόθεσης για εισαγωγή της μετοχής στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου
 • Συμφωνία για πώληση της Kermia Hotels Ltd.
2017

 • Πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA
 • Επιστροφή στις διεθνείς αγορές με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. (Tier 2)
 • Εισαγωγή των μετοχών της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company για διαπραγμάτευση στην Κύρια  Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
 • Συνεχής πρόοδος στη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού. Το έτος 2017 έκλεισε με έντεκα διαδοχικά τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ)
 • Βελτιωμένη θέση χρηματοδότησης και ρευστότητας, με αποτέλεσμα την πλήρη συμμόρφωση με τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας την 1η Ιανουαρίου 2018
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.