ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,328 0,030
Τελ. Ενημέρωση 16:58
LSE(BOCH) 1,360 0,030
Τελ. Ενημέρωση 16:35

Ολοκλήρωση Project Helix

Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του Project Helix.

Το Project Helix (η «Συναλλαγή») αναφέρεται στην πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία ύψους €2.8 δις (εκ των οποίων €2.7 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) (το «Χαρτοφυλάκιο») με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σε συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 28 Αυγούστου 2018.

Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εισπράχθηκε τίμημα πώλησης ύψους περίπου €1.2 δις, αντικατοπτρίζοντας αναπροσαρμογές που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις αποπληρωμές δανείων που εισπράχθηκαν επί του Χαρτοφυλακίου από την ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2018.

Συνολικά, η Συναλλαγή έχει καθαρή θετική επίδραση ύψους περίπου 70 μ.β.1 στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος. Στις 31 Μαρτίου 2019, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 14.9% και 17.9% αντίστοιχα, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix.

Η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη Συναλλαγή έχει μειωθεί από το αρχικό ποσό ύψους €450 εκατ. σε περίπου €45 εκατ., αντιπροσωπεύοντας περίπου το 4% της συνολικής χρηματοδότησης.

Το Συγκρότημα παραμένει επικεντρωμένο στη συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών του στοιχείων και στην αναζήτηση λύσεων, τόσο οργανικών όσο και μη, ώστε η Τράπεζα να καταστεί ένας πιο ισχυρός, πιο ασφαλής οργανισμός, ικανός να στηρίξει την Κυπριακή οικονομία.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.