Ανακαίνιση

Ανακαινίστε την πρώτη κατοικία ή το εξοχικό σας

 • Μέχρι και 80% της αξίας του ακινήτου Η χρηματοδότηση ανέρχεται μέχρι και στο 80% της αξίας του ακινήτου για ανακαίνιση πρώτης κατοικίας και μέχρι το 70% της αξίας του ακινήτου για ανακαίνιση εξοχικού.
 • Επιλέξτε το είδος του επιτοκίου

  Επιλέξτε κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου ή σταθερό επιτόκιο για 3, 5 ή 10 χρόνια. Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο.

 • Σταθερό επιτόκιο και δόση για όλη τη διάρκεια

  Επιλέξτε στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για 25 χρόνια.

 • Αναστολή δόσης

  Μπορείτε να αναβάλετε την πληρωμή μέχρι και 2 μηνιαίων δόσεων τον χρόνο (24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου σας), αν σας τύχει κάτι απρόοπτο. Η παραχώρηση της αναστολής δόσεων εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις.

renovation loan mother child

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου που θέλουν να ανακαινίσουν το σπίτι τους ή το εξοχικό τους.  Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου τον τελευταίο ένα χρόνο, απευθυνθείτε στους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων μας.

 • Μπορείτε να επιλέξετε:

  • Σταθερό επιτόκιο για 3, 5 ή 10 χρόνια, που μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. 
  • 25 χρόνια σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια του δανείου.
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
 • Ελάχιστη διάρκεια

  5 χρόνια:

  • για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο από την αρχή
  • για δάνειο με σταθερό επιτόκιο 3 χρόνια

  10 χρόνια:

  • για δάνειο με σταθερό επιτόκιο 5 χρόνια

  15 χρόνια:

  • για δάνειο με σταθερό επιτόκιο 10 χρόνια

   Μέγιστη  διάρκεια:

  • 20 χρόνια για ανακαινίσεις όπου γίνονται αλλαγές στην διαρρύθμιση του κτιρίου
  • 10 χρόνια για όλα τα άλλα είδη ανακαίνισης

   Διάρκεια στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 25 χρόνια

  Η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη ούτε μεγαλύτερη των 25 χρόνων.

 • Μέγιστη ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου είναι τα 65 έτη.

 • Δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα.

 • Μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο.

 • Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.

 • Είναι απαραίτητη η παροσκόμιση σχετικών αρχιτεκτονικών σχεδίων και πιστοποιητικών. Απαραίτητη εξασφάλιση είναι η υποθήκευση του ακινήτου προς ανακαίνιση.

  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») προσφέρει στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ”) και το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας Κύπρου (“ΒΕΤΚ”)
  • Σημειώνεται ότι το περιθώριο με βάση το Βασικό Επιτόκιο  ΕΚΤ ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 1,50% έως 1,90% και το συνολικό επιτόκιο με βάση το Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 6,00% έως 6,40%.
  • Σημειώνεται ότι το περιθώριο με βάση το ΒΕΤΚ ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 3,40% έως 3,80% και το συνολικό επιτόκιο με βάση το ΒΕΤΚ ανέρχεται επί του παρόντος και ενδεικτικά από 4,28% έως 4,68%.
  • Τα προσφερόμενα επιτόκια διαφέρουν βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Τράπεζα σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική της λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου καθώς και η συνεισφορά του αιτητή.
  • Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

   

  Για ενδεικτικά παραδείγματα πατήστε εδώ.

 • Υπάρχουν επιλογές για το επιτόκιο;

  Για κάποια δάνεια μπορείτε να επιλέξετε κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη περίοδο. 

  Αν επιλέξετε σταθερό επιτόκιο, τότε για τη συγκεκριμένη περίοδο που καθορίζεται και συμφωνείτε με την Τράπεζα, (π.χ. 5 χρόνια) το επιτόκιο παραμένει σταθερό. Δεν μεταβάλλεται σε καμία περίπτωση. Έτσι η δόση σας παραμένει σταθερή, χωρίς να επηρεάζεται από ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παράλληλα, δεν επωφελείστε από ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων. Στη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, τα δάνεια μετατρέπονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, εξαιρουμένων των δανείων με σταθερό επιτόκιο 25 χρόνων, όπου το εν λόγω επιτόκιο παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.   

  Αν επιλέξετε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, τότε το επιτόκιο μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή (ανοδικά ή καθοδικά). Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από τη βάση και το περιθώριο. Κάθε φορά που μεταβάλλεται το συνολικό επιτόκιο, διαφοροποιείται και η δόση του δανείου σας. 

  Ποια είναι τα αρχικά έξοδα;

  Κάποια δάνεια μπορεί να φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται κατά την παραχώρηση του δανείου.

  Αρχικά έξοδα Τράπεζας

  • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: μια σταθερή χρέωση κατά την ετοιμασία των εγγράφων που καθορίζεται από το ύψος του δανείου  

  Κυβερνητικά έξοδα.

   Τα έξοδα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και είναι:

  • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
  • Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
  • Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

  Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους

  Τα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται, ή έξοδα για ασφάλεια ζωής ή/και κατοικίας.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων  

   

  Τι πρέπει να ξέρω σχετικά με την πληρωμή των δόσεων του δανείου μου;

  • Μπορείτε να δώσετε γραπτές οδηγίες, ώστε η δόση σας να καταβάλλεται αυτόματα από τον τρεχούμενό σας.
  • Πρέπει να πληρώνετε τις δόσεις σας, όπως προνοείται από τους όρους του δανείου σας. Φροντίστε να καθορίσετε μια ημερομηνία που σας βολεύει. Αν η ημερομηνία πρόκειται να αλλάξει, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων, πληρώνετε πρόσθετα έξοδα, και αυξάνεται έτσι το κόστος του δανείου σας.
  • Αν διαφοροποιηθούν οι οικονομικές σας συνθήκες και δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην καταβολή των δόσεων σας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής σας, επικοινωνήστε έγκαιρα με τον προσωπικό σας τραπεζίτη για να συμφωνήστε ένα νέο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

  Τι γίνεται σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής/πρόωρης καταβολής δόσεων του δανείου; 

  Όταν το δάνειο αποπληρώνεται πρόωρα, πλήρως, ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε η Τράπεζα θα χρεώσει έξοδα ανάλογα με το είδος του επιτοκίου και το ποσό της προεξόφλησης.

  Σε περίπτωση δανείων με μεγάλη χρονική διάρκεια σταθερού επιτοκίου, το κόστος πρόωρης αποπληρωμής ενδέχεται να είναι σημαντικό. Το κόστος πρόωρης αποπληρωμής που υπολογίζεται από την Τράπεζα εξαρτάται κυρίως από τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς τα οποία μεταβάλλονται σε καθημερινή βάση αλλά και την ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε σε Λειτουργό Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων μας.

  Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων  

  Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ);

  Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος του δανείου για τον καταναλωτή.  Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληρωμές που καταβάλλει ο πελάτης είτε στην Τράπεζα είτε σε τρίτους (π.χ Κυβερνητικά έξοδα, έξοδα εκτίμησης, ασφάλειες κλπ.)  

  Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο σύγκρισης του πραγματικού κόστους για τον πελάτη, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του δανείου. Σας βοηθά να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια της Τράπεζας ή και να συγκρίνετε τα σχέδια μεταξύ τραπεζών.

   

Προειδοποίηση:

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της. Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα  το δάνειό σας.  Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση κυμαινόμενου επιτοκίου το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας