Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης και 'Αλλες Πολιτικές Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα διαθέτει 20 πολιτικές συμμόρφωσης που καλύπτουν τη συμμόρφωση εναντίον του οικονομικού εγκλήματος,  την κανονιστική και ηθική συμμόρφωση καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση.

Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Group Corporate Governance Policy

Group Policy on Suitability

Group Board Nominations Policy

 

Πολιτικές Κανονιστικής και Ηθικής Συμμόρφωσης 

Group Competition Law Compliance Policy

Group Customer Complaints Management Policy

Group MiFID Policy

Group Policy for Disclosure of Inside Information

Group Policy on the Exchange of Financial and Tax Information

Group Policy on Transactions on BOC Financial Instruments

Group Compliance Policy

Personal Data Protection Policy

Regulatory Co-Ordination Policy

Anti-Bribery Group Policy

Conflicts of Interest Group Policy

Group Whistleblowing Policy

 

Πολιτικές Συμμόρφωσης κατά του Οικονομικού Εγκλήματος

Group Customer Acceptance Policy

Risk Appetite Statement Policy

Group Sanctions Policy

Policy Relating to the Prevention of ML and TF

 

Compliance Division Charter

 

'Aλλες Πολιτικές του Συγκροτήματος

Sourcing Procurement & Vendor Management Policy

Lending Policy

Information Serurity Policy

Remuneration Policy