Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση γνωστοποιήσεις

ΜΕΡΟΣ A - Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Tο παγκόσμιο ενδιαφέρον, το 2022, ήταν επικεντρωμένο σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Μέσω διασκέψεων όπως τη Διάσκεψη των Μερών (COP 27) για τη κλιματική αλλαγή και τη Διάσκεψη COP 15 για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, διατηρήθηκαν τα θέματα αυτά στο επίκεντρο των δημόσιων και πολιτικών συζητήσεων. Ως αναπόσπαστο μέρος του οράματος του να έχει ηγετική θέση στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, το Συγκρότημα είναι αποφασισμένο να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον. Το Συγκρότημα σημειώνει συστηματική πρόοδο σε ότι αφορά την ευθυγράμμισή του με ένα βιώσιμο τραπεζικό μοντέλο και συνεχίζει να ενσωματώνει Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση θέματα (‘ΠΚΔ’) στις υποδομές, στρατηγικές και πολιτικές του. Η δέσμευση του Συγκροτήματος για ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν κλιματικούς κινδύνους στις σχετικές πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της διακυβέρνησης, της στρατηγικής, και της διαχείρισης κινδύνων υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Συγκροτήματος να πρωτοπορήσει σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο. Αυτή είναι η πρώτη έκθεση ΤCFD που εκδίδεται από την Εταιρεία, και παρουσιάζει τις τρέχουσες δράσεις και μελλοντικά σχέδια στον τομέα του κλίματος.

ΜΕΡΟΣ Β - Ταξινομία ΕΕ - Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Ταξινομίας

ΜΕΡΟΣ Γ - Δήλωση μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Το Συγκρότημα, διαδραματίζει βασικό ρόλο και συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας με τη μακρά παρουσία και τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά. Οι κύριοι στόχοι του Συγκροτήματος για το 2022 και τα επόμενα χρόνια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική πρόοδος, η περιβαλλοντική ακεραιότητα, η κλιματική σταθερότητα και η βιώσιμη οικονομία.

Το Συγκρότημα δημοσιεύει τα Ετήσια Μη-Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative GRI) και σύμφωνα με τα πρότυπα και την καθοδήγηση του Συμβουλίου Προτύπων Λογιστικής Αειφορίας (SASB), τα οποία προσδιορίζουν και περιλαμβάνουν όλες τις πιο πάνω πληροφορίες.

Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση γνωστοποιήσεις 2022