Κύριοι κάτοχοι μετοχών και χρηματοοικονομικών μέσων

Το μετοχικό κεφάλαιο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανέρχεται σε €44.619.993,30 διαιρεμένο σε 446.199.933 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις επενδυτών που κοινοποιήθηκαν ως απαιτείται από τις υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων σημαντικών συμμετοχών για την εφαρμογή των Κανόνων και Κανονισμών Διαφάνειας της Ιρλανδίας, οι επενδυτές που κατέχουν μετοχές και χρηματοοικονομικά μέσα* ύψους 3% ή περισσότερο είναι:

*Χρηματοοικονομικά μέσα με παρόμοια οικονομική επίδραση σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(1)(β) των Κανονισμών Διαφάνεια (Οδηγία 2004/109/EE) του 2007 της Ιρλανδίας όπως τροποποιήθηκαν  

**Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τους μετόχους

 

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company βρίσκεται σε «Περίοδο Προσφοράς» (όπως ορίζεται από το Νόμο της Ιρλανδικής Επιτροπής Εξαγοράς του 1997, τους Κανονισμούς Εξαγοράς της Ιρλανδίας του 2022 (οι «Κανονισμοί») από τις 19 Αυγούστου 2022.

Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης για όσους έχουν ή αποκτούν συμφέρουν στο 1% ή περισσότερο σε συνήθη μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company. Για περισσότερες πληροφορίες  ανατρέξτε στις γνωστοποιήσεις όπως αυτές καταχωρούνται στη Ρυθμιστική Υπηρεσία Πληροφοριών (όπως ορίζεται στους Κανόνες).