Οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες μας

Διαφάνεια και υπευθυνότητα

Η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα είναι οδηγός για κάθε μας ενέργεια. Σε οτιδήποτε κι αν κάνουμε, δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους και το προσωπικό.

Για να το πετύχουμε, λαμβάνουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία μας, είτε πρόκειται για διαχείριση κινδύνων είτε για στρατηγικές διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 • Εισάγουμε νέες διαδικασίες και νέα κριτήρια για την εφοδιαστική αλυσίδα για διασφάλιση της διαφάνειας.

 • Υιοθετούμε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των προμηθευτών.

Πρακτικές προμηθειών

Λειτουργούμε σύμφωνα με αρχές, οι οποίες διέπουν κάθε διαδικασία ζήτησης προσφορών:

 • Ο θεμιτός ανταγωνισμός: Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δίκαιη μεταχείριση,

  μέσω ενός ουδέτερου καθορισμού προδιαγραφών που εστιάζει στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών της Τράπεζας.

 • Σύγκρουση συμφερόντων: Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή τα μέρη που έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαδικασία  πρέπει να δηλώνονται λεπτομερώς.

 • Κόστος - Ποιότητα  - Αποτελεσματικότητα: Στις αποφάσεις  λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η επίδοση των υποψηφίων.

 • Διαφάνεια – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Όλα τα έγγραφα για τις προσφορές πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διευκολύνουν την υποβολή κατάλληλων και ανταγωνιστικών προτάσεων.

 • Διαφανής αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των προσφορών είναι διαφανής και χρησιμοποιεί τυποποιημένες μεθόδους βασισμένες σε κοινά αποδεκτές πρακτικές.

 • Λογοδοσία (αναφορά και καταγραφή - αρχειοθέτηση): Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τον αρμόδιο για την έγκριση σχετικά με κάθε αγορά ή χρήση του προϋπολογισμού ή των πόρων μας.

Χρήση και σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

 • Εφαρμόζουμε διαδικασία ελέγχου των διαφημιστικών ενεργειών μας και της εξωτερικής επικοινωνίας μας.

   

Υπηρεσίες πληρωμών

 • Συμπληρωματική Σύμβαση που διέπει τη σχέση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και των πελατών της.

 • Όροι Χρήσης των Καρτών Visa και/ή Mastercard και/ή American Express.

 • Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας 1bank.

 • Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν την εκτέλεση πράξεων πληρωμής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης δεν διατηρεί λογαριασμό πληρωμών με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Διαχείριση παραπόνων

 • Διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των πελατών μας, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

 • Διαχειριζόμαστε παράπονα και συστάσεις για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

 • Παρέχουμε στους πελάτες μας τρόπους υποβολής παραπόνων/συστάσεων μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής του ατόμου, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα – Προστασία Δεδομένων

Οι σχέσεις με τους πελάτες μας προστατεύονται και δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά θέματα (financial affairs) των πελατών μας ή άλλους είδους πληροφορία, χωρίς την έγκρισή τους.

 • Απαγορεύουμε σε υπαλλήλους μας να αποδέχονται προμήθεια ή άλλη πληρωμή από τρίτους, για πληροφορίες αναφορικά με τους πελάτες ή το χαρτοφυλάκιό μας.

 • Όλα τα στοιχεία/αρχεία που τηρούμε (μηχανογραφημένα ή μη) σε σχέση με τους λογαριασμούς των πελατών μας χρησιμοποιούνται καλόπιστα και αυστηρά για τη διεκπεραίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • Απαγορεύεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν πελάτες γι’ αποκόμιση προσωπικού οφέλους.

 • Εξασφαλίζουμε πλήρη διαφάνεια και προστασία δεδομένων σε όλα τα έγγραφα και διαγωνισμούς προμηθειών.

 • Παρέχουμε την ευκαιρία στους πελάτες μας να υποβάλλουν τα παράπονά τους μέσω της ιστοσελίδας μας.

 • Ενημερώνουμε ρητώς τους πελάτες μας για τους λόγους που ζητούμε τα προσωπικά δεδομένα.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.