ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,348 0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:11
LSE(BOCH) 1,360 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 18:35

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται στην εφαρμογή καλής διακυβέρνησης η οποία είναι ουσιώδης στη δημιουργία εμπιστοσύνης και δέσμευσης μεταξύ της Τράπεζας και των άλλων εταίρων της.  Ως το κορυφαίο δημόσιο χρηματοοικονομικό και πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι υγιείς πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι σημαντικές για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εμπλεκομένων μερών και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ηγεσία στο Συγκρότημα εντός ενός πλαισίου συνετών και αποτελεσματικών ελέγχων που να καθιστά δυνατή την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τις αξίες και τα πρότυπα του Συγκροτήματος και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του προς τους μετόχους του και άλλους εταίρους είναι κατανοητές και εκπληρώνονται.

Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται  για τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας. Οι βασικές αξίες εταιρικής διακυβέρνησης που η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει είναι οι εξής:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον 50% ανεξάρτητα μέλη (εξαιρουμένου του Προέδρου), άλλα μη-εκτελεστικά μέλη και τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθεί να είναι επαρκώς πολυμορφικό ως προς την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο και άλλες διακρίσεις και έχει θεσπίσει πολιτική ποικολομορφίας για προώθηση της στρατηγικής του
 • Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται μόνο από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε ετήσια βάση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συστημάτων πληροφόρησης.
 • Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εσωτερικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Τράπεζας.
 • Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα, και είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό  και διορισμό με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποψηφίων για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την εποπτεία των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του Συγκροτήματος
 • Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αποτελείται μόνο από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των πρωταρχικών αρχών, παραμέτρων και πλαισίου διακυβέρνησης της πολιτικής αποδοχών του Συγκροτήματος και των αποδοχών των ανώτατων στελεχών
 • Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με την Εταιρική Διακυβέρνηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα και επάρκεια της πολιτικής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Η πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και παρέχει διαφάνεια στην Εαιρική Διακυβέρνηση σε όλο το Συγκρότημα.
 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του προσωπικού διέπει τις υποχρεώσεις του προσωπικού.
 • Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και έχει την ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου του Συγκροτήματος.
 • Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος καθορίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα συμμόρφωσης, ώστε να επιτευχθεί μια μόνιμη, έγκαιρη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
 • Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και το Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές, τους μετόχους και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.
 • Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος ενεργεί ως σημείο επαφής για τους μετόχους και άλλους εταίρους για ανησυχίες που δεν έχουν επιλυθεί, ή που δεν θα ήταν σκόπιμο να περάσουν μέσω των συνήθων διαύλων του Προέδρου ή ανώτερων διευθυντικών στελεχών
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει πολιτική (Χειραγώγηση της Αγοράς) για τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου από πρόσωπα που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το Συγκρότημα αναρτά στην ιστοσελίδα την Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης .

 

Καταστατικό

 

Γραμματέας Κάτια Σάντη

Λειτουργός Συμμόρφωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης Μάριος Σκανδάλης

Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης και Πολυβίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Chartered Accountants

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης
Οδός Στασίνου 51, Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος
Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 122100, Τέλεφαξ: 22 378111

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.