Η ΤΚ υιοθετεί τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών

H Αννίτα Παύλου, της Υπηρεσίας Σχέσεις Επενδυτών & ESG της Τράπεζας Κύπρου, επισημαίνει σε συνέντευξή της πως «η Τράπεζα Κύπρου, ως η πρώτη κυπριακή τράπεζα που έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, πρωτοπορεί στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Κύπρο, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για άλλους οργανισμούς». Επίσης, σημειώνει ότι «οι επενδυτές πλέον αποδίδουν βαρύνουσα σημασία στα κριτήρια ΕSG και στο πόσο υπεύθυνη είναι μια τράπεζα σε σχέση  με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που προκύπτει από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες». 

Ποια είναι η σημασία της Υπεύθυνης Τραπεζικής για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο;

Οι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Μέσα από την Υπεύθυνη Τραπεζική, τα τραπεζικά προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι σχέσεις με την κοινωνία μπορούν να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη κοινής ευημερίας για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, οικοδομώντας ένα θετικό μέλλον τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη.

Η Υπεύθυνη Τραπεζική (Responsible Banking) παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη των  ενδιαφερόμενων μερών προς τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αφού οι συνυπογράφουσες Τράπεζες, πέραν από τις δράσεις που αναλαμβάνουν για το περιβάλλον και την κοινωνία,  ενισχύουν παράλληλα τη διαφάνειά τους προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τη δημοσιοποίηση λεπτομερών αναφορών τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι σε θέση να διαμορφώσουν άποψη για τη συμβολή και την πρόοδο των τραπεζών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που έχει υπογράψει επίσημα τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, το ενιαίο πλαίσιο για έναν βιώσιμο τραπεζικό κλάδο. Τι σημαίνει για τις τράπεζες η υπογραφή αυτών των Αρχών;

Όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, ένα ενιαίο πλαίσιο για έναν βιώσιμο τραπεζικό κλάδο, που αναπτύχθηκε με τη σύμπραξη τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα και την πρωτοβουλία για τον χρηματοοικονομικό κλάδο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). 

Οι Αρχές αυτές θεωρούνται το κορυφαίο πλαίσιο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των στρατηγικών και των πρακτικών των τραπεζών με το όραμα που έχει θέσει η κοινωνία για το μέλλον της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Oι τράπεζες που έχουν υπογράψει τις Αρχές εντάσσονται στη μεγαλύτερη παγκόσμια τραπεζική κοινότητα που επικεντρώνεται στη βιώσιμη χρηματοδότηση, ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και συνεργάζονται στην ανάπτυξη πρακτικών οδηγιών και καινοτόμων εργαλείων προς όφελος ολόκληρου του κλάδου. 

Οι δεσμεύσεις

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις των τραπεζών που έχουν συνυπογράψει τις Αρχές;

Oι συνυπογράφουσες τράπεζες δεσμεύονται ουσιαστικά να ακολουθήσουν 6 Αρχές Βιώσιμης Τραπεζικής.

  1. Εναρμόνιση 
  2. Επιδράσεις και Θέσπιση Στόχων
  3. Πελάτες
  4. Ενδιαφερόμενα Μέρη
  5. Διακυβέρνηση και κουλτούρα
  6. Διαφάνεια και Λογοδοσία. 

Πρακτικά οι συνυπογράφουσες Τράπεζες δεσμεύονται να εναρμονίσουν την επιχειρηματική  στρατηγική τους με τους στόχους της κοινωνίας όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, και άλλα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια, να ενισχύουν την θετική επίδρασή τους στην κοινωνία και το περιβάλλον περιορίζοντας τυχόν αρνητικές συνέπειες από τη λειτουργία τους, να συνεργαστούν υπεύθυνα με τους πελάτες τους για ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών, να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, να εφαρμόζουν αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και κουλτούρα υπεύθυνης τραπεζικής, και να λογοδοτούν και να παρουσιάζουν με διαφάνεια την πρόοδο τους σε σχέση με την υλοποίηση των αρχών και των επιπτώσεών τους στην Τράπεζα. 

Ποια υποχρέωση αναλαμβάνετε σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας αλλά και με τα ενδιαφερόμενα σας μέρη;

Η Τράπεζα Κύπρου, ως μία από τις 338 τράπεζες παγκοσμίως που έχουν υπογράψει τις Αρχές και αντιπροσωπεύουν περίπου 98,7 τρις δολάρια σε στοιχεία συνολικού ενεργητικού, καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες της να συμμετάσχουν μαζί της σε αυτή την πρωτοβουλία. 

Θα εργαστούμε υπεύθυνα με τους πελάτες μας και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, ώστε να ενθαρρύνουμε βιώσιμες πρακτικές και να επιτρέψουμε οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν κοινή ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Θα διαβουλευόμαστε υπεύθυνα και θα συνεργαζόμαστε μαζί τους για την επίτευξη των στόχων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και παράλληλα θα εφαρμόσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις Αρχές μέσω της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και μιας κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής. Επίσης, θα επανεξετάζουμε περιοδικά την ατομική και συλλογική εφαρμογή αυτών των Αρχών και θα είμαστε διαφανείς και υπεύθυνοι για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις μας και τη συμβολή μας στους στόχους της κοινωνίας. 

Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο  και ανάμεσα σε άλλες δράσεις, καλούμαστε να προσδιορίζουμε και να μετρούμε  τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας  αντίκτυπο όπως προκύπτει από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, να θέτουμε και να υλοποιούμε  στόχους σε τομείς με τον κυριότερο αντίκτυπο και να δημοσιοποιούμε  την πρόοδό μας. Επίσης, έχουμε υποχρέωση να μελετούμε τους κινδύνους συστηματικά και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετάβαση σε πιο βιώσιμη οικονομία. 

Παράλληλα προσφέρουμε  προϊόντα και υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις στην πράσινη μετάβαση. 

Πέρα από την συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας με τους πελάτες μας ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να  εμπλουτίζουμε τις δράσεις μας προς την κοινωνία, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, παιδείας και περιβάλλοντος, και να προσφέρουμε ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης στο προσωπικό μας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πρόσφατα προγράμματα ενημέρωσης του κοινού που θα  επεκταθούν και στα σχολεία για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ώστε να συμβάλουμε στην ενίσχυση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών και στην εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων διεξαγωνής των τραπεζικών συναλλαγών.  Σε ότι αφορά το προσωπικό παρέχουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε όλο το προσωπικό αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης καθώς επίσης και προγράμματα ευεξίας με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής, σωματικής, οικονομικής και κοινωνικής ευρωστίας του προσωπικού. 

Η Τράπεζα θα επανεξετάζει  περιοδικά την ατομική και συλλογική εφαρμογή αυτών των Αρχών και θα είμαστε διαφανείς και υπεύθυνοι για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις μας και τη συμβολή μας στους στόχους που θέτουμε για το περιβάλλον, την κοινωνία και την πρόοδο μας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι σας για το 2024 και πώς συνάδουν με τη γενικότερη στρατηγική σας;

Η Τράπεζά μας λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος και εργάζεται για βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού της αποτυπώματος. Ήδη, όπως καταγράφουμε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, η Τράπεζα δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στις δανειοδοτικές και ασφαλιστικές διαδικασίες υιοθετώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Οι κύριοι στόχοι μας κινούνται προς τη γενικότερη στρατηγική μας για μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια ΕSG αποφεύγοντας κλάδους με ψηλούς κινδύνους ESG. Ανταποκρινόμαστε ενεργά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και των μετόχων και εντείνουμε την υποστήριξη στους πελάτες μας μέσω υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.