Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2020, η Τράπεζα ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες τάσεις και απαιτήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εταιρικών πληροφοριών σχετικά με τη Βιωσιμότητα και τις επιδόσεις σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά θέματα και θέματα Διακυβέρνησης, αποφάσισε να μετονομάσει την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης προσφέρει μια εικόνα για το πώς η Τράπεζα Κύπρου αντιλαμβάνεται τις ευθύνες της ως Τράπεζα, ως εργοδότης, καθώς επίσης και έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Οι Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο συγκεκριμένα στην έκδοση των Προτύπων GRI με επίπεδο Core («Ιn Accordance» - Core). Επιπλέον, η Έκθεση του 2020 βασίζεται και στα πρότυπα SASB, Financials Sector, Commercial Banks Industry Standard (έκδοση 2018-10).

Καταγράφουν τη στρατηγική και τις ετήσιες δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, αντανακλώντας τη δέσμευση που ανέλαβε η Τράπεζα βάσει των αρχών της και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 - Βασικά Στοιχεία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2019 - Παράρτημα «Η ανταπόκρισή μας στον COVID-19 (μέχρι 31 Μαΐου 2020)»

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2018

'Εκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017  -  Πίνακας Δεικτών GRI 2017