Η Έκθεσή μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2020

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει την 4η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2020. Το 2020, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες τάσεις και απαιτήσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εταιρικών πληροφοριών σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις επιδόσεις σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά θέματα και θέματα Διακυβέρνησης, εστιάζει στη στρατηγική και το πλαίσιο της Τράπεζας, σε σχέδια δράσης, δραστηριότητες και αποτελέσματα. Η Έκθεση αποτελεί εργαλείο δέσμευσης που ενισχύει τις σχέσεις της Τράπεζας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επικεντρώνεται σε εγκεκριμένα ουσιαστικά θέματα και επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία. Για την Τράπεζα Κύπρου, η Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η κινητήρια δύναμη για διαφάνεια, υπευθυνότητα και δημιουργία αξίας.

 • Διεθνή Πρότυπα

  Η Έκθεση εκπονήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative-GRI Standards) με επίπεδο Core. Η Έκθεση πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Μη-Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Οδηγία NFR). Η Τράπεζα Κύπρου για πρώτη φορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020, υποβάλει αναφορές σύμφωνα με το SASB, Financials Sector, Commercial Banks Industry Standard (έκδοση 2018-10).

 • Κατευθυντήριες Γραμμές

  Κατά την προετοιμασία του περιεχομένου και της δομής της Έκθεσης, η Τράπεζα ακολούθησε τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

  • Το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000
  • Τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
  • Τις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών
  • Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEPFI
  • Δείκτες του GRI G4 για τον τομέα της παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD)
  • Το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης
  • Βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο


  Για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, κάντε κλικ εδώ.
  Για τα Βασικά Στοιχεία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020, κάντε κλικ εδώ.