ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Φούρνοι Ζορπάς 2022

 1. Όλες/οι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ̎Τράπεζα̋), οι οποίοι έχουν προηγουμένως κατεβάσει και εγγραφεί στο antamiviapp, και  θα χρησιμοποιήσουν τις κάρτες της Τράπεζας για αγορές κατά την περίοδο 19 μέχρι 31  Δεκεμβρίου 2022 συμπεριλαμβανομένου, στους Φούρνους Ζορπάς,  θα επωφελούνται  έκπτωση  5% την ώρα της πληρωμής με μέγιστη επιβράβευση €5. 
 2. Το μέγιστο ποσό έκπτωσης/επιβράβευσης καθορίζεται σε €5 ανά πελάτη για όλες τις συναλλαγές στους Φούρνους Ζορπάς, κατά την περίοδο της εκστρατείας.
 3. Η ισχύς της εκστρατείας για τη χρήση των καρτών της Τράπεζας, θα αφορά την περίοδο 19 με 31  Δεκεμβρίου 2022 συμπεριλαμβανομένου.
 4. Η έκπτωση 5% ισχύει για όσους  πελάτες έχουν κατεβάσει και εγγραφεί στο antamivi app πριν τη πραγματοποίηση της αγοράς και κατά την περίοδο  της  εκστρατείας  στους Φούρνους Ζορπάς.
 5. Η προσφορά γίνεται σε συνεργασία με τους Φούρνους Ζορπάς οι οποίοι συμμετέχουν στο Σχέδιο ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου.
 6. Οι πελάτες  για να συμμετέχουν στη προφορά πρέπει να πραγματοποιήσουν αγορές στους Φούρνους Ζορπάς με οποιασδήποτε κάρτα Visa ή/και Mastercard της Τράπεζας που κατέχει (χρεωστικές ή/και πιστωτικές ή/και prepaid) και να έχουν  προηγουμένως  κατεβάσει και εγγραφεί στο antamivi app.
 7. Στην προσφορά συμμετέχουν όλες/όλοι οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Κύπρου άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι κάτοχοι καρτών που έχουν μόνο κάρτες συνδεδεμένες με λογαριασμό σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ.
 8. Η Τράπεζα Κύπρου δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην εκστρατεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της εκστρατείας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 9. Με τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία, οι συμμετέχουσες/ντες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και τους Όρους Χρήσης Καρτών της Τράπεζας και έχουν συμφωνήσει να δεσμεύονται από αυτούς.
 10.  Οι κάτοχοι των Καρτών Visa και Mastercard της Τράπεζας Κύπρου δεσμεύονται από τους Όρους Χρήσης των Καρτών αυτών καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία με την Τράπεζα, η οποία ισχύει από καιρό σε καιρό. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε χρόνο με ειδοποίηση των κατόχων Καρτών Visa και/ή Mastercard.
 11.  Στο ευρύτερο μέτρο που επιτρέπεται από τη Νομοθεσία, η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία που δυνατόν να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικώς ή μερικώς, από την αποδοχή των δώρων.
 12. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

  TERMS AND CONDITIONS

  Zorbas bakeries

  1.   All Bank of Cyprus cardholders that have prior download and enrol in Antamivi app, who will make payments with their Bank of Cyprus cards at Zorbas bakeries in Cyprus, from 19/12-31/12/2022 inclusive, will automatically be entitled to a 5% discount at checkout, on a purchase receipt with maximum reward €5.
  2.  Maximum total discount amount is set to €5 per every customer for the whole campaign period.
  3.  Campaign period is 19/12-31/12/2022 inclusive.
  4.  The 5% discount offer is valid only to customers that. have downloaded and signed up in Antamivi Scheme app prior the purchase and who will use their card during the above period at Zorbas bakeries.
  5. The promotion is carried out in collaboration with Zorbas bakeries, which participate in the Bank of Cyprus Card scheme antamivi, the largest card scheme in the Cypriot market.  (With 250+ businesses participating in the scheme and over 850 points throughout Cyprus).
  6.  For a customer to take part in the promotion, it is mandatory to carry out transactions with any Bank of Cyprus debit and/or credit card (Visa and/or Mastercard), at Zorbas bakeries and that have already download and been enrolled in Antamivi App.
  7. All Bank of Cyprus cardholders over the age of 18, can participate. Cardholders who only have cards linked to an account in a currency other than the Euro are excluded
  8.  Holders of Bank of Cyprus Cards are bound by the “Terms and Conditions of Use of Cards” as well as any other relevant agreement with the Bank of Cyprus, that is in force from time to time.
  9.  The Bank of Cyprus reserves the right to amend the present Terms & Conditions at any time by notifying Bank of Cyprus Card holders accordingly
  10. Participation in the promotion shall be construed as full and unreserved acceptance of the present Terms and Conditions and the Bank’s “Terms and Conditions of Use of Cards”.
  11. The present Terms and Conditions are governed by the law of the Republic of Cyprus.