Με κλιμακωτό επιτόκιο

Λογαριασμός Εμπρόθεσμης Κατάθεσης 18 μηνών “Step-Up”

 • Κλιμακωτό Επιτόκιο

  Το επιτόκιο της κατάθεσης αυξάνεται κλιμακωτά κάθε έξι μήνες.

 • Σταθερή κατάθεση των τόκων

  Η κατάθεση των τόκων θα γίνεται αυτόματα κάθε έξι μήνες, σε δικό σας συνδεόμενο λογαριασμό που θα επιλέξετε.

 • Προσφέρεται προνομιακό επιτόκιο

  Προνομιακό επιτόκιο σε σχέση με τις υπόλοιπες Εμπρόθεσμες καταθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Μπορείτε να καταθέσετε από €20.000 μέχρι €500.000. Το προϊόν προσφέρεται μόνο σε ευρώ.

 • Η διάρκεια της κατάθεσής σας είναι 18 μήνες.  Μετά τη λήξη της κατάθεσής σας δεν είναι δυνατή η ανανέωσή της.

 • Η Τράπεζα έχει  το δικαίωμα να απορρίψει τυχόν απαίτησή σας για πληρωμή μέρους ή όλου του ποσού της κατάθεσής σας πριν την λήξη της (18 μήνες).  Σε περίπτωση που τέτοια απαίτηση γίνει αποδεκτή, ο λογαριασμός σας θα επιβαρύνεται με το εκάστοτε κόστος, όπως αυτό καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα και το οποίο δυνατόν να μειώσει το αρχικό κεφάλαιο.  Δείτε τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

 • Ο τόκος, υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου της συγκεκριμένης περιόδου και καταβάλλεται σε συνδεόμενο λογαριασμό της επιλογής σας, στους 6, 12 και 18 μήνες. 

 • Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.  Προσφέρεται αυξημένο επιτόκιο για καταθέσεις ποσού €100.000 και άνω.

 • 1. Τι είναι η εμπρόθεσμη κατάθεση;

  Η εμπρόθεσμη κατάθεση έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια κατά την οποία δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις από το λογαριασμό.

  2. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης της εμπρόθεσμης κατάθεσης;

  Το προϊόν "Step-Up” δεν δύναται να ανανεωθεί κατά την λήξη του.  Το ποσό της κατάθεσής σας θα μεταφέρεται αυτόματα κατά την λήξη της σε δικό σας συνδεόμενο λογαριασμό που θα επιλέξετε.

  3. Ποια είναι η διαφορά του  προϊόντος “Step-Up” σε σχέση με τις υπόλοιπες Εμπρόθεσμες Καταθέσεις;

  Αυτή τη στιγμή, το προϊόν "Step-Up” φέρει υψηλότερο επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται κλιμακωτά ανά εξάμηνο, σε σχέση με τα υπόλοιπα καταθετικά προϊόντα που προσφέρονται από την Τράπεζα Κύπρου. 

 • Οι καταθέσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).

  Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας