Άλλες Επενδυτικές Υπηρεσίες

  • Ενημέρωση Χαρτοφυλακίου Πελατών Προσφέρονται υπηρεσίες ανοίγματος λογαριασμού διαπραγμάτευσης/άνοιγμα επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ημερήσια αποτίμηση χαρτοφυλακίου και ημερήσια αποτίμηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου και δυνατότητα προβολής μέσω της υπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου.
  • Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών σε Τρίτους Διαχειριστές Επενδύσεων Συνεργαζόμαστε με τρίτους, Διαχειριστές Επενδύσεων/Χαρτοφυλακίων και Επενδυτικούς Συμβούλους, για την εκτέλεση και θεματοφυλακή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζοντας διαδικασίες για την εξακρίβωσης της ταυτότητας πελατών και την επίδειξη δέουσας επιμέλειας.
  • Επενδυτική Στρατηγική Εστιάζουμε στο Μοντέλο Aνοικτής Aρχιτεκτονικής, προσφέροντας επενδυτικά χαρτοφυλάκια ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων και διαχειριστών επενδύσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία