Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες για τις επενδυτικές σας αποφάσεις

 • Εξειδικευμένη ολιστική προσέγγιση

  Προσφέρουμε ένα  ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μια εξειδικευμένη ολιστική προσέγγιση για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές: Επενδυτικές υπηρεσίες, διεθνείς υπηρεσίες θεματοφυλακής ή Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνου και Δομημένα Προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking): Ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών, πιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών (υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) σε πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και στις οικογένειές τους, τόσο κυπριακής όσο και ξένης υπηκοότητας. 
  • Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων (Institutional Wealth Management): Επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΕΕ/ΟΣΕΚΑ).
  • Θεματοφυλακή (Custody Services): Διεθνείς υπηρεσίες θεματοφυλακής στους πελάτες της Τράπεζας καθώς και σε κεφάλαια τρίτων (π.χ. καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθηση μετρητών και φύλαξη τίτλων αξιών).
  • Treasury Sales: Τίτλοι/Αξίες σταθερού εισοδήματος, Ξένο Συνάλλαγμα & Εμπορεύματα, Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνου και Δομημένα Προϊόντα για εταιρείες, ιδιώτες πελάτες και άλλους θεσμικούς επενδυτές.
 • Η BOC Asset Management (BOCAM) είναι εταιρεία διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) -με αρ. άδειας λειτουργίας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012- η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Η BOCAM είναι 100% θυγατρική και ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου. Είναι η πρώτη Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων στην Κύπρο, που συστήνεται και εγκρίνεται με την υποστήριξη τραπεζικού ιδρύματος.

  Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

  • Επενδυτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικής και διακριτικής φύσης) για θεσμικούς πελάτες, ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, φυσικά πρόσωπα και άλλες επιχειρήσεις.
  • Διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
  • Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services).
 • Ο Κυπριακός Οργανισμός  Επενδύσεων και Αξιών (CISCO), είναι μία Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ - αρ. άδειας λειτουργίας 003/03), η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). Είναι θυγατρική και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Τράπεζα Κύπρου.

  Προσφερόμενες Υπηρεσίες: 

  • Επενδυτική Τραπεζική (Investment Banking): Εξειδικευμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών Κεφαλαιακών Αγορών, Χρηματοδότησης Έργων, Εταιρικής Χρηματοδότησης, Συγχωνεύσεων και Αγορών, διάρθρωσης κεφαλαίων, καθώς και λύσεων αδειοδότησης σε εταιρείες, οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.
  • Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (Brokerage): Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, τοπικές και διεθνείς, χρηματιστηριακές υπηρεσίες για πράξεις σε Χρηματοοικονομικές Αξίες αλλά και για ανταλλαγή εμπορικών προϊόντων (στην τοπική αγορά μέσω άμεσης πρόσβασης στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών και σε διεθνείς αγορές μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων).

Προωθητικό και Διαφημιστικό Υλικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα