Υπηρεσίες Θεματοφυλακής προς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων

 • Μοντέλο συνεργασίας Σε συνεργασία μαζί σας, αναλύουμε και κατανοούμε τη φύση, τη δραστηριότητα και τη σύσταση του επενδυτικού Οργανισμού σας, και σχεδιάζουμε το μοντέλο εξυπηρέτησης και συνεργασίας που σας ταιριάζει.
 • Αποτελεσματικότητα και εξυπηρέτηση Παρέχουμε πρακτική προσέγγιση στη συνεργασία με τον διαχειριστή του επενδυτικού Οργανισμού και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση από την ομάδα εξυπηρέτησης. Διασφαλίζουμε αποτελεσματικότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης.
 • Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια Διασφαλίζουμε αδιαπραγμάτευτη εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα στη διαχείριση πληροφοριών του οργανισμού και διαφάνεια στην ανάλυση της αμοιβής μας.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Παρακολούθηση των ρευστών διαθεσίμων που περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση όλων των ταμειακών ροών και ανάλυση των σημαντικότερων από αυτές, σύμφωνα με τη δραστηριότητα του επενδυτικού οργανισμού.
  • Φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό καθεστώς θεματοφυλακής, καθώς και άλλων μη κινητών αξιών μέσω της επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας τους στην κάθε επενδυτική αγορά ξεχωριστά.
  • Εποπτεία της λειτουργίας του επενδυτικού Οργανισμού. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαδικασιών σχετικά με την εγγραφή και εξόφληση των μετοχών/μεριδίων με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τα καταστατικά έγγραφα. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τους επενδυτικούς περιορισμούς και τα όρια μόχλευσης. Διασφάλιση ότι ο υπολογισμός του καθαρού εισοδήματος διατίθεται, σύμφωνα με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του Οργανισμού και το ισχύον εθνικό δίκαιο

   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία